Buro Beeld BV, Adviesbureau gericht op gebiedsontwikkelingsprojecten!
Print deze Pagina

Planeconomie

 • Macro- en micro- economische verkenningen
 • Marktverkenningen
 • Fiscaliteit projecten
 • Financieringsvormen
 • Grondbeleid
 • Grondexploitatieberekeningen
 • Grondexploitatierapportages
 • Exploitatieplannen (in het kader van de Wet ruimtelijke ordening)
 • Herziening grondexploitatie en verschillenanalyses
 • Planoptimalisaties
 • Quick scan en Second opinion grondexploitaties
 • Samenwerkingvormen met marktpartijen
 • Onderhandelingen met marktpartijen
 • Maken van planningen en planningsbewaking
 • Planbegeleiding
 • Sparringpartner proces- en projectmanager, marktdeskundigen, civiele technicikosten-deskundigen, bestuurders en marktpartijen
 • Risicomanagement
 • Coaching planeconomie

Grondexploitaties
Beeld heeft een ruime ervaring in het grondproductieproces in het algemeen en met de grondexploitatie in het bijzonder. De discipline planeconomie biedt gespecialiseerde kennis bij de complexe materie van grondexploitaties.

Haalbaarheidsstudie, planbegeleiding en ondersteuning bij het planproces zijn de speerpunten. Vanuit deze ruime ervaring en een eigen visie op de planeconomie hebben de adviseurs van Beeld samen met adviseurs van de Bee-GROUP het Financieel Ruimtelijk Informatie Systeem ontwikkeld, Bee-FRIS©.

Het opstellen van een grondexploitatieberekening is een nauw samenspel met andere disciplines als stedenbouw, civiele techniek, proces- en projectmanagement. Door de multidisciplinaire aanpak is Beeld in staat een gedegen integraal product te bieden, waarmee een gedegen advies over de financiële haalbaarheid van een project gegeven kan worden.

Grondexploitatieberekeningen
Beeld heeft een ruime ervaring in het grondproductieproces in het algemeen en met de grondexploitatie in het bijzonder. De discipline planeconomie biedt gespecialiseerde kennis bij de complexe materie van grondexploitaties.

Quick scan en second opinion
Regelmatig komt het voor dat men inzicht wil hebben in de stand van zaken van een grondbedrijf of in planeconomische aspecten zoals, grondgebruik en winst- of verliespotenties. Voor alle drie van deze onderdelen is Beeld, eventueel in samenwerking met andere disciplines, in staat om een zogenaamde quick scan aan te leveren. De kwaliteit van een quick scan is mede afhankelijk van de samenwerking met andere disciplines en met eventuele andere (Beeld)adviseurs op het gebied van proces en organisatie, administratie, juridische zaken, projectmanagement en vastgoed. Door de multidisciplinaire aanpak is Beeld in staat een gedegen integraal advies te geven over diverse aspecten.

Grondproductieproces
Het doel hierbij is om meer inzicht te krijgen op een aantal basale taken binnen de activiteiten van het grondproductieproces. Het betreft een toetsing van de huidige manier van werken op hoofdlijnen. Bovendien wordt er gekeken naar doelmatigheid. Verder kunnen ook de kwalitatieve en kwantitatieve capaciteitsbehoefte aan de orde komen.

Met het verkregen inzicht kan een mogelijk verbetertraject worden aangegeven. Om dit resultaat te behalen zal door Beeld ten aanzien van de organisatie een aantal gesprekken gevoerd worden met medewerker(s) van Grondzaken. Vervolgens zal de gevoerde werkwijze ook inhoudelijk onderzocht worden. Wel vooral met betrekking tot die werkzaamheden en producten die het grondproductieproces ondersteunen. Hierbij zal vooral getoetst worden op methodiek en organisatie.

Planbegeleiding

In een grondexploitatie worden de kosten en opbrengsten van een te ontwikkelen plangebied geraamd en in de tijd uitgezet. Op basis van de methode met een dynamische eindwaarde wordt het resultaat op zowel eindwaarde als contantenwaarde bepaald. Een grondexploitatie geeft onder andere de activiteiten weer die verricht moeten worden om een ontwikkelingsplan te kunnen realiseren. De planbegeleiding hierbij, heeft als doel om de grondexploitatie en het proces te beheersen en te bewaken. Advisering, gevraagd, maar ook ongevraagd, is hiervan een belangrijk onderdeel. Planbegeleiding is dan ook een dienst, waarbij de veelzijdige inbreng van de grondexploitatiedeskundige tot uiting komt. Inzicht in en samenspel tussen techniek, administratie en ruimtelijke ordening, wordt hierbij verlangd. Ook zitting in projectteams, bij vergaderingen en onderhandelingen en het maken van adviesnota’s behoren tot deze taak.

Budgetbeheer is een ander belangrijk onderdeel van planbegeleiding. Hieronder valt het toetsen van te verstrekken opdrachten versus de grondexploitatie, het bewaken van opdrachten en facturen, het afsluiten van opdrachten en het nacalculeren.

Afsluiting
Als alle activiteiten (bijna) zijn voltooid, dan kan de balans worden opgemaakt. Hierbij worden de boekwaarde, aangegane verplichtingen en nog uit te voeren werkzaamheden bepaald en vastgesteld.

Coaching Planeconomie
Het aantrekken van planeconomen met basiskennis of ervaring stuit voor opdrachtgevers vaak op problemen. Daarnaast hebben onervaren (aankomende) planeconomen begeleiding nodig. Deze begeleiding legt maar al te vaak een (te) grote druk op de bestaande organisatie. Beeld kan hierin een oplossing bieden.

Beeld is op deze vraag uit de markt ingesprongen, door zowel personeel, als een gekoppeld opleidingstraject te leveren. Er wordt uitgegaan van de situatie dat de opdrachtgever een junior planeconoom in zijn of haar organisatie wil opnemen, maar niet in staat is om zelf de coaching en opleiding te verzorgen. Door Beeld worden in dit geval een of meer (aankomende) junior planeconomen aangeboden. Na een selectie wordt de junior planecono(o)m(en) in kwestie door de opdrachtgever voor de duur van een half jaar tot een jaar ingehuurd. Na elk kwartaal wordt er met de opdrachtgever geëvalueerd over de voortgang. Beeld levert de benodigde begeleiding door middel van coaching, en opleiding van de junior planeconoom.

Na een jaar wordt geëvalueerd of de junior planeconoom voldoet aan de eisen die van tevoren zijn vastgelegd. Mocht blijken dat de junior niet aan deze eisen voldoet, dan bent u als opdrachtgever niet verplicht om de junior planeconoom aan te houden.

Junior planeconoom
De junior planeconoom zal worden aangeboden door Beeld middels detachering of door middel van een tijdelijk arbeidscontract. In overleg kunnen specifieke leerwensen afgesproken worden. De junior planeconoom is maximaal 4 ½ dag per week werkzaam bij de werkgever, een ½ dag per week wordt intervisie en studie gevolgd

Coaching

Beeld levert de benodigde coaching. Deze zal worden geleverd door een ervaren senior grondexploitatiedeskundige. Het uitgangspunt hierbij is dat het eerste halfjaar de junior planeconoom gemiddeld 12 tot 16 uur per week wordt ondersteund. Voor het tweede halfjaar zullen, in samenspraak, vervolgafspraken worden gemaakt. De ondersteuning zal bestaan uit inhoudelijke begeleiding die betrekking heeft op de opdrachten en werkzaamheden die de junior planeconoom op zijn werkplek verricht.