Buro Beeld BV, Adviesbureau gericht op gebiedsontwikkelingsprojecten!
Print deze Pagina

Planningen

Opzetten van een planning
In de filosofie van Beeld is plannen de resultante van de analyse van het onderliggende planvormingsproces. Al onze medewerkers kunnen plannen omdat ze daardoor hun omgeving verkennen ten einde hun eigen advieskracht tijdig, effectief en efficiënt kunnen inzetten. Het planvormingsproces betreft de planning van de grond- en opstalproductie inclusief de besluitvormingsmomenten van de projectorganisatie en de grond- en opstalproducent. Beeld heeft alle procesmatige en inhoudelijke producten van de grondproductieproces qua doorlooptijd gepland. Procedures, doorlooptijden en afhankelijkheden zijn, op basis van onze ruime planningservaring, gestandaardiseerd en ondergebracht in onze planningsbibliotheek. Voorbeelden van door Beeld gestandaardiseerde procesplanningen zijn:

De planningen zijn zodanig opgesteld dat maatwerk kan worden geleverd.

Een planning is een belangrijk beheersinstrument voor de (doorloop)tijd van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. Het opstellen en bewaken ervan heeft een zestal doelen. Ten eerste het sturen op (doorloop)tijd en rentekosten binnen de grondexploitatie. Ten tweede het bepalen en bewaken van deadlines van procedurele termijnen, bijvoorbeeld bestemmingsplan, exploitatieplan en Wet voorkeursrecht gemeenten. Ten derde het inzichtelijk maken van de bouwstenen van het ruimtelijke ontwikkelingsproject en de onderlinge afhankelijkheden. De planning is een samenhangende ‘plankaart’ van het project. Ten vierde het creëren van betrokkenheid tussen projectmedewerkers en bestuur. Ten vijfde inschatten van de benodigde in- en externe capaciteit voor de uitvoering van de geplande producten. Ten zesde het maken van planningsscenario’s van de minimale en maximale doorlooptijd van het project, bijvoorbeeld voor gevoeligheidsanalyses van de rentedruk binnen de grondexploitatie.

Kortom, een planning is een krachtig communicatiemiddel voor opdrachtgevers, procesmanagers, projectmedewerkers, externe leveranciers van deelproducten en bestuurders. Een planning van Beeld biedt perspectief!

Autorisatie en bijhouden van een planning
Het hebben van een planning garandeert niet dat het proces ook volgens planning verloopt. Een planning is immers een dynamisch product, aangezien ook ruimtelijke ontwikkelingsprojecten in een politiek-maatschappelijk krachtenveld zeer dynamisch zijn. Tijdens het proces werken beleidskaders, wet- en regelgeving, consequenties van gebiedsonderzoeken en het bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak soms versnellend of vertragend. Een planning moet dus worden bewaakt en zo nodig aangepast. Daarom is het nodig om een planning proactief te benaderen en een autorisatieprotocol op te stellen om een planning te wijzigen. Het autorisatieprotocol regelt de wijzigingen op het niveau van de planner/vakspecialist, de procesmanager, de projectdirecteur of bestuurlijk opdrachtgever