Buro Beeld BV, Adviesbureau gericht op gebiedsontwikkelingsprojecten!
Print deze Pagina

Ruimtelijke Ordening

  • Analyse functieprogramma’s
  • Wet ruimtelijke ordening (Wro), Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en procedurebegeleiding
  • Maken van bestemmingsplannen
  • Vertegenwoordiging rechtbank en Raad van State
  • Sparringpartner en opdrachtverlener van specialisten voor benodigde onderzoeken
  • Digitalisering bestemmingsplannen

Wet ruimtelijke ordening (Wro), Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en procedurebegeleiding
De Wet ruimtelijke ordening is met ingang van 1 juli 2008 in werking getreden. Deze wet, inclusief Besluit ruimtelijke ordening en de Ministeriële regeling, is door Beeld grondig bestudeerd, geanalyseerd en verwerkt in de diverse producten van Beeld. Ditzelfde geldt voor de Wabo, die per 1 oktober 2010 in werking is getreden. De diverse procedures die in de Wro, Wabo en aanverwanten zijn verankerd, kunnen dan ook met kennis van zaken door adviseurs van Beeld worden begeleid. Beeld kan zowel het inhoudelijke, als het bestuurlijke en/of maatschappelijke gedeelte van een ruimtelijke ontwikkeling voor haar rekening nemen. Hieronder wordt het opstellen van college- en raadsvoorstellen verstaan en het verzorgen van de inspraak-, bezwaar- en beroepsprocedures bij bestemmingsplannen, exploitatieplannen en planologische omgevingsvergunningen. Procedures in de ruimtelijke ordening kunnen inspraakreacties en zienswijzen opleveren van burgers en andere belanghebbenden. De beantwoording van dit soort stukken is doorgaans van belang voor de volgende stappen in de procedure. Beeld beschikt over adviseurs met jarenlange expertise in het behandelen van dergelijke stukken.

Maken van bestemmingsplannen/inpassingsplannen of uitgebreide omgevingsvergunningaanvragen
Beeld heeft alle kennis en ervaring in huis om een gedegen bestemmingsplan/inpassingsplan of planologische omgevingsvergunning voor u op te stellen. Plantoelichting, -regels en -kaart worden geleverd en ontwikkeld in eigen huis. Door onze ruime ervaring met betrekking tot veel verschillende vakgebieden kunnen we dit in een strak tijdspad en binnen de (met de opdrachtgever afgesproken) planning uitvoeren. Verder worden plantoelichtingen opgesteld volgens een logisch stramien en met vaste onderdelen die bij ieder bestemmingsplan weer terug komen. Stedenbouwkundige plannen, haalbaarheidsanalyses of schetsen vormen de basis hiervoor en worden (met name extern) aangevuld met de benodigde specialistische onderzoeken. Beeld heeft ervaring met ontwikkelingsgerichte en conserverende planregels en kunnen u in dit alles adviseren. Plankaarten worden IMRO gecodeerd aangeleverd en ook de regels worden op basis van de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2008 (SVBP2008) en inmiddels ook op basis van de SVBP2012 worden geleverd.

Sparringpartner en opdrachtverlener van specialisten voor benodigde onderzoeken
Een goed plan is een haalbaar plan! Om een plan haalbaar te maken is het noodzakelijk om in een vroegtijdig stadium onderzoek te laten doen naar alle mogelijke belemmeringen, zodat het plan nog aangepast kan worden. Beeld heeft vanuit haar ervaring met het maken en begeleiden van bestemmingsplannen, een duidelijk ‘beeld’ van de eisen, waaraan een ‘goede ruimtelijke onderbouwing’ dient te voldoen (waar moet je op letten met bijvoorbeeld luchtkwaliteit, geluid, archeologie, flora en fauna etc.). Beeld kan hiervoor opdrachten uitzetten bij externe specialisten.