Buro Beeld BV, Adviesbureau gericht op gebiedsontwikkelingsprojecten!
Print deze Pagina

Bestemmingsplan

Een bestemmingsplan dient te bestaan uit een goede ruimtelijke onderbouwing en moet daarom ten minste ingaan op de (onderzoeks)aspecten die staan genoemd onder 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening en kan het ingaan op programmatische aspecten die staan genoemd onder 3.1.2 Bro. De procedure van het bestemmingsplan start met de kennisgeving van het voornemen (art. 1.3.1. Bro), doorgaans gevolgd door de inspraak- en vooroverlegprocedure. Of bij een bestemmingsplan inspraak doorlopen wordt hangt af van de gemeentelijke inspraakverordening. Indien de inspraakprocedure gevolgd wordt, ligt het bestemmingsplanplan vaak 6 weken ter inzage en kunnen er inspraakreacties op het bestemmingsplan bij het college worden ingediend. Tegelijkertijd wordt er in het kader van het vooroverleg (artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening) advies over het (voor-)ontwerp bestemmingsplan gevraagd aan een aantal instanties. De inspraak– en vooroverlegreacties op het bestemmingsplan worden beantwoord in een reactienota.
Daarna wordt het ontwerp bestemmingsplan (voorgenomen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht) 6 weken ter visie gelegd. Het indienen van zienswijzen is dan mogelijk. Deze zienswijzen worden (wederom) beantwoord in een reactienota. Na deze periode wordt het bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad en ligt het vastgestelde bestemmingsplan 6 weken ter visie en kunnen belanghebbenden die een zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend, of een belanghebbende die reageert op een wijziging in het bestemmingsplan die heeft plaatsgevonden tijdens de vaststellingsprocedure na de terinzagelegging van het ontwerp, een beroepschrift en/of een voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, respectievelijk de voorzitter van deze afdeling. Indien geen voorlopige voorziening wordt aangevraagd tijdens deze periode treedt het bestemmingsplan onmiddellijk na ter visielegging in werking. Na de uitspraak van de Raad van State uiterlijk 12 maanden na afloop van de beroepstermijn (artikel 8:2 lid 3 Wro) is het bestemmingsplan (al dan niet gedeeltelijk) onherroepelijk.
Wilt u meer weten over de procedure van het bestemmingsplan of over de inhoud van het bestemmingsplan dan kunt u contact opnemen met Rogier Kersten; tel +31622670179 of r.kersten@beeld.nl