Buro Beeld BV, Adviesbureau gericht op gebiedsontwikkelingsprojecten!
Print deze Pagina

GEO-informatie / Geografisch Informatie Systeem (GIS)

Belangrijk voor de monitoring van de ontwikkeling van een nieuwbouwlocatie is goed beeldmateriaal. Uitgangspunt is dat de exacte locatie van belemmeringen in beeld worden gebracht (belemmeringenkaart), zodat hiermee tijdens het planproces kan worden gewerkt.

Tevens bewaakt de geo-informatieverwerker de plangrenzen tijdens het proces van het ontwerp stedenbouw en het bestemmingsplan. Ten behoeve van de grondexploitatie zal door geo-informatie de betreffende sloop- en functiekaarten worden opgesteld. Deze functiekaarten bevatten de stedenbouwkundige uitwerkingen en vormen de basis voor de grondgebruikanalyse en de bestemmingsplankaart.
Kaarten die in het geografisch informatie systeem worden gemaakt en bijgehouden zijn onder andere:

 • Plangrenzenkaart
 • Eigendommenkaart
 • Verwervingenkaart
 • Sloopkaart (bestaande situatie)
 • Belemmeringenkaart
 • Kabels- en leidingenkaart
 • Functiekaarten
 • Milieukaart (bodem)
 • Wvg-kaart
 • Bestemmingsplankaart
 • Exploitatieplankaart

Doel van geo-informatie verwerking is het efficiënt werken met kaartmateriaal ten einde alle vastgestelde vastgoedinformatie tekstmatig en grafisch vast te leggen in een Geografisch Informatie Systeem (GIS), opdat mutaties van gegevens beter en sneller ten opzichte van de vastgestelde gegevens kunnen worden beoordeeld.