Buro Beeld BV, Adviesbureau gericht op gebiedsontwikkelingsprojecten!
Print deze Pagina

Onteigening

Indien de overheid over grond dient te beschikken ter uitvoering van bijvoorbeeld een bestemmingsplan of bouwplan en verwerving op minnelijke wijze niet lukt, kan zij gebruik maken van haar bevoegdheden op grond van de Onteigeningswet (Ow). Door onteigening kunnen de Staat, provincies, gemeenten of waterschappen bereiken, dat de eigendom van onroerende zaken gedwongen op hen overgaan. Onteigening dient aan strenge vereisten te voldoen. Het eigendomsrecht is immers een recht dat goed beschermd is in Nederland.
Onteigening door gemeenten kan plaatsvinden op basis van diverse titels. Onteigening op basis van titel IV Ow komt het meeste voor. Titel IV Ow is onteigening in het belang van de ruimtelijke ontwikkeling, van de volkshuisvesting, van de openbare orde en van de handhaving van de Opiumwet. Gemeenten hebben meestal te maken met onteigening ten behoeve van de uitvoering of de handhaving van de feitelijke toestand overeenkomstig een bestemmingsplan, onteigening ten uitvoering van een projectbesluit en onteigening ten behoeve van de uitvoering van een bouwplan.

Bij de afweging om onteigening op te starten, moet niet alleen onderzocht worden of aan de vereisten van onteigening kan worden voldaan. Onteigening dient immers het volkshuisvestingsbelang, het ruimtelijke ontwikkelingsbelang of het publiek belang te dienen en de onteigening dient noodzakelijk en urgent te zijn.
Ook dient vooraf bepaald te worden vanaf welke prijs onteigening zinvol is. De kosten van onteigening komen namelijk ten laste van de onteigenende partij. Die kosten zijn, samen met de kosten als gevolg van vertraging van de uitvoering van de bestemming/het plan, niet gering.

Een bestemmingsplan, projectbesluit of bouwplan dient nauwkeurig de nieuwe bestemming respectievelijk het bouwplan aan te geven, zodat duidelijk is welke grond benodigd is om het plan te kunnen realiseren. Bij onteigening is dus afstemming met de RO-specialisten van essentieel belang.

Bij het voeren van de gerechtelijke onteigeningsprocedure dient de overheid te worden bijgestaan door een advocaat. Deze dient tijdig op de hoogte te worden gesteld van de vorderingen met betrekking tot de verwervingen.