Buro Beeld BV, Adviesbureau gericht op gebiedsontwikkelingsprojecten!
Print deze Pagina

Planeconomie

Planeconomie is een belangrijke functie bij het ontwikkelen van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. Men wil immers altijd weten wat het plan kost en wat de risico’s zijn. Beeld heeft met haar planeconomen een werkwijze en een aantal unieke producten ontwikkeld, die haar in staat stelt integraal en toepasbaar te adviseren over de samenhang in de gedefinieerde programma’s, ruimtelijke beelden en financiën.
De planeconomen van Beeld maken voor de grondexploitatieberekening gebruik van het door haar in eigen huis ontwikkelde Financieel Ruimtelijk Informatie Systeem (FRIS©). FRIS© is een rekenmodel waarin het totale plangebied in oppervlakten is verantwoord. Het plangebied betreft zowel de uitgeefbare gronden als de openbare voorzieningen (bovengronds en ondergronds).

Door de koppeling van prijzen van het door de planeconomen ontwikkelde eenheidsprijzenboek aan oppervlakten is er sprake van een grondgebonden calculatie. Wijzigingen in programma’s, stedenbouwkundige plannen en inrichtingsniveaus van de openbare ruimte kunnen met behulp van het rekenmodel en het eenheidsprijzenboek snel inzichtelijke worden gemaakt. Dit is voor de planeconomie zeer handig! Er kunnen nadien vrij eenvoudig verschillenanalyses worden gemaakt van de planeconomische impact van de wijzigingen.

Zonder dat een stedenbouwkundige ook maar één lijn op papier heeft gezet kan de planeconoom met behulp van FRIS© een normatieve grondexploitatieberekening oftewel een voorcalculatorische haalbaarheidsanalyse uitvoeren.

Als er vervolgens een stedenbouwkundige massastudie, Voorlopig Ontwerp Stedenbouw of Definitief Ontwerp Stedenbouw wordt gemaakt kunnen deze producten worden getoetst aan de normatieve berekening. Dit geldt ook voor het Voorlopig en Definitief Ontwerp Buitenruimte. De planeconoom wordt vooraf ook betrokken bij specifieke beleidswensen op het gebied van architectuur, energie, aanpasbaar bouwen, veiligheidskeurmerk omdat dergelijke beleidswensen over het algemeen kostenverhogend werken in de vastgoedexploitatie en derhalve hun weerslag kunnen hebben op de te realiseren grondopbrengsten. De planeconoom wordt betrokken bij het verhalen van kosten die gemaakt worden binnen een grondexploitatie op particuliere eigenaren. Zowel bij een anterieure overeenkomst (privaatrechtelijk spoor Grondexploitatiewet) als voor het opstellen van een exploitatieplan bij een posterieure overeenkomst (publiekrechtelijk spoor Grondexploitatiewet) dienen de grondexploitatieberekeningen vanuit FRIS als basis voor de toekenning van de kosten per particuliere eigenaar binnen de grondexploitatie.