Buro Beeld BV, Adviesbureau gericht op gebiedsontwikkelingsprojecten!
Print deze Pagina

Procesmanagement gebiedsontwikkeling

Bij Beeld werken procesmanagers en projectmanagers. Procesmanagement is noodzakelijk om een project en proces zodanig te sturen dat kwaliteit, geld en tijd in balans blijven terwijl het beoogde doel wordt nagestreefd. Procesmanagers van Beeld werken in teamverband en hebben om het procesmanagement zo goed mogelijk uit te voeren diverse instrumenten ter beschikking om de beheermiddelen te bewaken.
Een ervaren procesmanager, eventueel bijgestaan door een assistent procesmanager en/of vakspecialisten en/of secretariële ondersteuning, neemt een aantal – in overleg met de opdrachtgever te bepalen – interviewgesprekken af met de belangrijkste actoren van het ruimtelijke ontwikkelingsproject. De gegevens worden verzameld en vervolgens bestudeerd door de procesmanagers, juristen en planeconomen van Buro Beeld. De procesmanager en de functionele specialisten wisselen in één of twee bijeenkomsten hun bevindingen uit. De procesmanager koppelt de bevindingen terug met de opdrachtgever. De procesmanager schrijft op basis van de bevindingen een rapport (projectplan) en maakt – desgewenst – een presentatie. De rapportage wordt besproken met de opdrachtgever. Desgewenst kan een presentatie worden gegeven voor één of meer directieleden en/of bestuurders. De ontwikkeling van het ruimtelijke plan vloeit veelal direct voort uit rijks-, provinciaal-, regionaal- en/of lokaal beleid, maar ook vanuit particuliere initiatieven of ad hoc wensen.

De beoogde procesmanager houdt een aantal interviews, dat inzicht moet geven in:

  • de volledigheid van het strategische en tactische beleidskader en de mate waarin dit beleidskader geoperationaliseerd is of kan worden;
  • de politiek- maatschappelijke-, procesmatige-, juridische- en financiële haalbaarheid van het ruimtelijke ontwikkelingsproject;
  • de kansen en bedreigingen van het ruimtelijke ontwikkelingsproject.

De beoogde procesmanager rapporteert zijn bevindingen in het concept projectplan.
Op basis van de procesbeschrijving en benoemde producten raamt de procesmanager de doorlooptijd, de benodigde kwalitatieve- en kwantitatieve capaciteit en het bijhorende budget voor plankosten. Op basis van de procesbeschrijving en de benoemde producten doet de procesmanager een voorstel voor de projectorganisatie en de taken en verantwoordelijkheden van de overleggremia en de projectgroepleden. Op basis van de procesbeschrijving en de benoemde producten doet de procesmanager een voorstel voor de communicatie en informatie en het beheer- en sturingsinstrumentarium van het ruimtelijke ontwikkelingsproject.
Met de beoogde leden van het planteam wordt een startbijeenkomst gehouden om de volledigheid van de opgave te controleren en de leden het inzicht in de totale opgave te bieden.