Buro Beeld BV, Adviesbureau gericht op gebiedsontwikkelingsprojecten!
Print deze Pagina

Structuurvisie

“De kern van een structuurvisie is het formuleren van beleidsdoelen van de vaststellende overheid zelf en het inzicht geven hoe die beleidsdoelen door die overheid zullen worden geëffectueerd.” Een structuurvisie kan de motivering van ruimtelijke besluiten van een overheid versterken en vergemakkelijken.

De structuurvisie fungeert intern structurerend voor de werk- en beleidsprocessen, die het vaststellende orgaan de mogelijkheid biedt de uitvoerende bestuursorganen binnen dat overheidsniveau te beoordelen. Extern is zij een communicatief instrument en biedt het een referentiekader voor andere overheden en burgers.

Bovenplanse kosten voor meerdere locaties of gedeeltes daarvan kunnen in de exploitatieopzet worden opgenomen in de vorm van een fondsbijdrage, indien er voor deze locaties of gedeeltes daarvan een structuurvisie is vastgesteld welke aanwijzingen geeft over de bestedingen die ten laste van het fonds kunnen komen (art. 6.13 Wro lid 6). Daarnaast kunnen in een overeenkomst over grondexploitatie alleen bepalingen in de overeenkomst worden opgenomen inzake financiële bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen, als daarvoor een basis ligt in een vastgestelde structuurvisie (art. 6.24 lid 1). Een structuurvisie biedt daarnaast ook een basis voor het vestigen van een voorkeursrecht.

De aard van de structuurvisie is indicatief en niet juridisch bindend hetgeen betekent dat het de gemeenteraad in voorkomend geval is toegestaan om daarvan af te wijken. Dat zou kunnen betekenen dat van ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied wordt afgezien.
Structuurvisies zijn mogelijk op verschillende bestuurslagen. Indien deze met elkaar in strijd zijn, bevat de Wro geen mogelijkheden voor een hogere overheid om een onwelgevallige structuurvisie van een gemeente te corrigeren, omdat er strikt formeel geen gevolgen aan vastzitten (het betreft immers slechts voornemens).

De structuurvisie dient digitaal te zijn (art. 2.4 Bro), maar eisen aan de vorm of inrichting worden niet gesteld. Op grond van de Wro kent de structuurvisie geen wettelijke looptijd.

Streekplannen en structuurplannen, vastgesteld op basis van de WRO, worden middels het overgangsrecht gelijk gesteld met structuurvisies.