Buro Beeld BV, Adviesbureau gericht op gebiedsontwikkelingsprojecten!
Print deze Pagina

Voorbereidingsbesluit

Het voorbereidingsbesluit maakt het voor zowel gemeenten als provincies en het rijk mogelijk om bouw-, sloop en aanlegactiviteiten en gebruikswijzigingen te weren die niet passen bij het toekomstige bestemmingsplan, inpassingsplan, of een als gevolg van en provinciale of ministeriële aanwijzing op te stellen bestemmingsplan.

De gemeenteraad, provinciale staten en de minister (die op dat moment verantwoordelijk is voor ruimtelijke ordening) zijn de bevoegde organen om een voorbereidingsbesluit te nemen.
Het voorbereidingsbesluit ligt na het raadsbesluit, besluit van provinciale staten of van de minister ter inzage en wordt gepubliceerd cf. 3:42 Awb. Tegen een voorbereidingsbesluit kan geen beroep worden ingesteld. Het voorbereidingsbesluit moet dus in de lokale krant en in de Staatscourant worden gepubliceerd, en ‘langs elektronische weg’.

Een voorbereidingsbesluit wordt genomen om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan in een gebied waarvoor een nieuw bestemmingsplan of inpassingsplan wordt opgesteld. Het zal dus doorgaans worden genomen voordat het bestemmingsplan of inpassingsplan in procedure gaat. Een voorbereidingsbesluit dat wordt genomen door provinciale staten of de minister na het geven van een provinciale of ministeriële aanwijzing, kan betrekking hebben op een gebied waarvoor ook al een gemeentelijk of ander provinciaal voorbereidingsbesluit, bestemmingsplan, inpassingsplan of beheersverordening geldt. Een voor het gebied geldende structuurvisie kan als richtsnoer dienen bij het beoordelen van verzoeken om de aanhoudingsplicht van bouwaanvragen, sloopaanvragen en gebruikswijzigingen te doorbreken.