Buro Beeld BV, Adviesbureau gericht op gebiedsontwikkelingsprojecten!
Print deze Pagina

Wet ruimtelijke ordening (Wro)

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) is per 1 juli 2008 van kracht geworden en vervangt de oude Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). Een aantal zaken in de Wet ruimtelijke ordening is gewijzigd ten opzichte van de oude Wet op de Ruimtelijke Ordening. De in het verleden veel toegepaste artikel 19 WRO procedure is er bijvoorbeeld uitgehaald. Het uitgangspunt is nu dat door de snellere procedures van een bestemmingsplan volgens de Wro, een procedure tot vrijstelling of afwijking van het bestemmingsplan niet noodzakelijk meer is. Later is gedurende de wetswijziging toch weer een wijzigingsmogelijkheid ingebracht en dit is het projectbesluit. Het projectbesluit is inmiddels vervangen door de uitgebreide omgevingsvergunning voor een afwijking van een bestemmingsplan conform de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Ook het bestemmingsplan zelf is in de Wro en met name het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd. In de Wet ruimtelijke ordening is nieuw ten opzichte van de WRO dat nu ook provincie en Rijk een bestemmingsplan mogen maken. Dit wordt dan een inpassingsplan genoemd. In de Wet ruimtelijke ordening staat met name beschreven welke procedure een bestemmingsplan of inpassingsplan doorlopen dient te worden. In het Besluit ruimtelijke ordening komt met name de inrichting van het bestemmingsplan ter sprake. Een bestemmingsplan moet voldoen aan een bepaalde standaard. Per ministeriële regeling is deze standaard vastgelegd in de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) in 2008. In de Wet ruimtelijke ordening is ook beschreven in welke gevallen sprake moet zijn van een exploitatieplan. In de Wro is de grondexploitatiewet verweven. Deze grondexploitatiewet is later in procedure gebracht dan de Wet ruimtelijke ordening maar later alsnog binnen de Wet ruimtelijke ordening ingepast. De wet schrijft voor wat er in een grondexploitatie dient te worden opgenomen om kostenverhaal te kunnen regelen voor de overheid. Hierbij is ook het instrument exploitatieplan geintroduceerd.