- Buro Beeld BV - http://www.beeld.nl -

Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)

Alle gemeenten in Nederland, en sinds 1 juli 2008 ook de Provincie en het Rijk, zijn bevoegd om op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) een voorkeursrecht op gronden te vestigen. Dit is een recht van eerste koop. Als een eigenaar grond waarop een voorkeursrecht rust wenst te verkopen, dient hij de grond eerst aan de gemeente (c.q. de provincie of het Rijk) te koop aan te bieden.

Voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten, kunnen worden gevestigd op gronden waarvan het gebruik afwijkt van de beoogde bestemming en de (beoogde) bestemming niet-agrarisch is. Uitzondering op deze regel vormt grond die in een structuurvisie is aangewezen als een zogenaamd moderniseringsgebied (als bedoeld in artikel 3.5 Wro). In dat geval hoeft het gebruik niet af te wijken van de (beoogde) bestemming.

Voorkeursrechten volgens de Wet voorkeursrecht gemeenten worden gevestigd als een gemeente een gebied al of niet samen met ontwikkelaars wil (her)ontwikkelen en de regie wil voeren over de nieuwe invulling van het gebied. Het doel van de vestiging van een voorkeursrecht is in de eerste plaats het zoveel mogelijk voorkomen van prijsopdrijving van de grond. Te (her)ontwikkelen grond is immers “warme” grond waarvoor onder andere projectontwikkelaars bereid zijn diep in de buidel te tasten. Ten tweede is het doel van de vestiging van een voorkeursrecht om de regie te kunnen voeren over de nieuwbouwplannen. De Wet voorkeursrecht gemeenten biedt dus naast de Wet ruimtelijke ordening een instrumentarium aan overheden om aan actief grondbeleid te doen.